Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Je gegevens zal nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Mieke Spaargaren, Praktijk de Kolibrie, mieke@praktijkkolibrie.nl


Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Praktijk de Kolibrie zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet


Over mij

Praktijk Kolibrie wordt beheerd door Mieke Spaargaren Mijn gegevens zijn: mieke@prijktijkkolibrie.nl
Locatie Praktijk:
Hogedijk 13
2435NC Zevenhoven
Postadres:
Gerberastraat 25 2431 XM Noorden KvK: 82842957 BTW: NL003739640B82

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
E-mail adres
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Jouw e-mailadres gebruik ik voor het versturen van de factuur van de kolibrie. De andere gegevens worden gebruikt voor het maken van de factuur. Eventueel kan ik de adresgegevens gebruiken voor het versturen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief.


Privacy Behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

De rechten van jou als cliënt over jouw medisch dossier staan deels in de WGBO, deels in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jij hebt het recht jouw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling en/of vernietiging van jouw dossier te vragen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Jouw naam, adres en woonplaats
Jouw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘kinesiologisch consult’
de kosten van het consult

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De gegevens worden bewaard in een kast die op slot zit.


Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.


Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2023 Mieke Spaargaren Kinesiologie Praktijk de Kolibrie